Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên

Vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống Tây Nguyên đã được đặt ra từ lâu với sự đầu tư đặc biệt, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao, dẫn đến nhạt phai,...