Giá chào bán cà phê Robusta kỳ hạn tháng 07 đang trừ lùi 30USD/tấn

Theo nguồn tin Reuters, các nhà xuất khẩu nước nước ta đang chào bán cà phê robusta kỳ hạn tháng 07 ở mức trừ lùi -30USD/tấn. Mức trừ lùi đã được co...